นายชำนาญ เรืองมาก ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง พร้อมด้วยนายวรรณวิทย์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เยี่ยมเยียน และ กล่าวอวยพร สวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ ปี 2564 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ..ให้แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน พร้อมทั้งให้ความรู้ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) ในการนี้ได้มอบแนวนโยบายและประชุมติดตาม ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนด้วย (วันที่ 6 มกราคม 2564)