กิจกรรม TO BE NUMBER ONE

นักเรียนเทศบาล​ 6 (วัดตันตยาภิรม)​ เข้าร่วมการอบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE ​(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน)​ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ​ ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง

นายชำนาญ เรืองมาก ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง พร้อมด้วยนายวรรณวิทย์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เยี่ยมเยียน และ กล่าวอวยพร สวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ ปี 2564 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ..ให้แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน พร้อมทั้งให้ความรู้ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) ในการนี้ได้มอบแนวนโยบายและประชุมติดตาม ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนด้วย (วันที่ 6 มกราคม 2564)

นายสุภาษิต กัณฐสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร กลุ่มงานวิชาการ ร่วมกับงาน แนะแนวและงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จัดคณะฯไปแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ 6 และการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2564 โดยมีจุดประสงค์หลักของการแนะแนว คือการไปประชาสัมพันธ์ข้อมูล เกี่ยวกับหลักสูตร โครงการ แนะนำแนวทางการเลือกโรงเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา และชี้แจงกำหนดการรับสมัครฯ นอกจากนั้นยังได้ประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของโรงเรียน ข้อมูลการสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา และบอกกล่าวผลความสำเร็จของนักเรียนในการเข้าร่วมแข่งขันทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ

ประกาศ​โรงเรียนเทศบาล​ 6​ (วัดตันตยาภิรม)​ เรื่อง​ แนวทางปฏิบัติมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ (COVID-19)​ ภาคเรียนที่​ 2​ ปีการศึกษา​ 2563