เกี่ยวกับโรงเรียน

[smartslider3 slider=”1″]

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม) ตั้งอยู่เลขที่ ๑/๑ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรังรหัสไปรษณีย์๙๒๐๐๐โทรศัพท์๐–๗๕๒๑-๘๕๔๒ โทรสาร๐–๗๕๒๑-๘๕๔๒

E-mail : wattantrang@hotmail.com Website : www.wattan.ac.th
สังกัด เทศบาลนครตรัง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๓๗ ห้องเรียนโรงเรียนมีเนื้อที่ ๓๗ ไร่

ข้อมูลผู้บริหาร

1) ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายสุภาษิต   กัณฐสุทธิ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา  การบริหารการศึกษา  โทรศัพท์  09-4063-3746  e-mail : mansong23@gmail.com

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  1  สิงหาคม 2561  จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา 1 ปี ๙ เดือน

2) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 คน

2.1 นางสาวอรพินท์   สินธุเศรษฐ  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต       

สาขา การบริหารการศึกษา    โทรศัพท์ 08-9724-2566      e-mail : sintuset@gmail.com

รับผิดชอบฝ่ายบริหารงานวิชาการ และฝ่ายบริหารงานแผนและงบประมาณ

2.2 นายยงยุทธ   พรหมมินทร์     วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต        

สาขา การบริหารการศึกษา    โทรศัพท์ 09-2079-4903      e-mail : yongyuth1234@gmail.com รับผิดชอบฝ่ายบริหารงานทั่วไป และฝ่ายบริหารงานบุคลากร

จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท/ตำแหน่งและวุฒิการศึกษา

ประเภท/ตำแหน่งจำนวนบุคลากร (คน)รวม
ต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1. ผู้บริหารสถานศึกษา     
   – ผู้อำนวยการ11
   – รองผู้อำนวยการ22
รวม33
2. สายงานการสอน     
   – ข้าราชการ/พนักงานครู431457
   – พนักงานจ้าง (สอน)235
   – อื่นๆ (ระบุ)
รวม4517 62
3. สายงานสนับสนุนการสอน     
   – พนักงานจ้างตามภารกิจ347
   – พนักงานจ้างทั่วไป44
   – ลูกจ้างประจำ22
   – อื่นๆ (ระบุ)
รวม9413
รวมทั้งสิ้น94920 78

จำนวนครูจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้จำนวนคิดเป็นร้อยละจำนวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห์
ของครูภายในกลุ่มสาระฯ
ปฐมวัย711.2930
ภาษาไทย1015.6321
คณิตศาสตร์1015.6320
วิทยาศาสตร์69.3820
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม58.062๑
สุขศึกษาและพลศึกษา46.2519
ศิลปะ46.2521
การงานอาชีพและเทคโนโลยี710.9421
ภาษาต่างประเทศ812.502๒
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน11.562๑
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้621002๑

4. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)

จำนวนนักเรียนในโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั้งสิ้น ๑,๓๕๔  คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้นเรียนจำนวนห้องเพศรวมจำนวนเฉลี่ย ต่อห้อง
ชายหญิง
อ.13๓๔๔๑๗๕๒๕
อ.23๕๔๔๓๙๗๓๓
อ.3๔๐๒๙๖๙๒๓
รวม๑๒๘๑๑๓๒๔๑๒๗
ป.13๔๘๕๖๑๐๔๓๕
ป.23๔๖๔๑๘๗๒๙
ป.33๓๙๓๕๗๔๒๕
ป.43๔๕๔๗๙๒๓๑
ป.53๔๒๓๖๗๘๒๖
ป.63๔๖๕๕๑๐๑๓๔
รวม18๒๖๖๒๗๐๕๓๖๓๐
ม.14๑๐๗๖๘๑๗๕๔๔
ม.24๗๔๖๐๑๓๔๓๔
ม.34๘๒๗๐๑๕๒๓๘
ม.4๑๖๕๐๖๖๒๒
ม.52๑๓๑๔๒๗๑๔
ม.6๑๙๒๓๑๒
รวม1๙๒๙๖๒๘๑๕๗๗๓๑
รวมทั้งสิ้น4๖๖๙๐๖๖๔๑,๓๕๔๓๐