สุขศึกษาและพลศึกษา

ศักดิ์ดา สิทธิชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตำแหน่ง ครู/คศ.3

วุฒิ วท.บ.

สาขาวิชา พลศึกษา

วรโชติ เซ็นนิล

ตำแหน่ง ครู/คศ.3

วุฒิ กศ.บ.

สาขาวิชา พลศึกษา

กิตติ รักราวี

ตำแหน่ง ครู/คศ.3

วุฒิ ศษ.ม.

สาขาวิชา การบริการการศึกษา

ตวงรัตน์ รื่นยุทธ์

ตำแหน่ง ครู/คศ.3

วุฒิ กศ.ม.

สาขาวิชา พลศึกษา