สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

จันทร์ทิพย์ เพิ่มสินศักดา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

ตำแหน่ง ครู/คศ.3

วุฒิ ศศ.บ.

สาขาวิชา ประวัติศาสตร์

สามารถ ไชยวรรณ

ตำแหน่ง ครู/คศ.3

วุฒิ ศษ.ม.

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

วิมล ตั้งปรียารักษ์

ตำแหน่ง ครู/คศ.2

วุฒิ คบ.

สาขาวิชา การประถมศึกษา

ดิลกา พรหมมี

ตำแหน่ง ครู/คศ.2

วุฒิ ศษ.ม.

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

กฤษณะธรรม แก้วน้อย

ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ

วุฒิ ศษ.ม.

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา