ศิลปะ

นฤมล ยกถาวร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ตำแหน่ง ครู/คศ.3

วุฒิ คบ.

สาขาวิชา ศิลปศึกษา

ปิยมาศ พูตระกูล

ตำแหน่ง ครู/คศ.3

วุฒิ ศม.ษ.

สาขาวิชา ศิลปหัตถกรรม

วีรนุช จิตรบุญ

ตำแหน่ง ครู/คศ.3

วุฒิ ศษ.บ.

สาขาวิชา นาฎศิลปะไทย

นันทาภรณ์ แก้วมณี

ตำแหน่ง ครู/คศ.3

วุฒิ ศม.ม.

สาขาวิชา นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

เกริก รัตนกานตะดิลก

ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ

วุฒิ ค.บ.

สาขาวิชา ดนตรีสากล