วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ณิชารีย์ นาวาแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง ครู/คศ.4

วุฒิ วท.บ.

สาขาวิชา ชีววิทยา

กรีพร ระวังวงค์

ตำแหน่ง ครู/คศ.3

วุฒิ ศษ.ม.

สาขาวิชา บริหารการศึกษา

ธนกฤต แสนพันตรี

ตำแหน่ง ครู/คศ.3

วุฒิ ศษ.ม.

สาขาวิชา เทศโนโลยีการศึกษา

วรรณวิมล บัวทอง

ตำแหน่ง ครู/คศ.3

วุฒิ ศษ.ม.

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

สุทธิพงษ์ ผกาวรรณ

ตำแหน่ง ครู/คศ.3

วุฒิ ศษ.ม.

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

ธุมวดี สินยัง

ตำแหน่ง ครู/คศ.2

วุฒิ วท.บ.

สาขาวิชา ฟิสิกส์

มลฐารัตน์ ฤทธิชัย

ตำแหน่ง ครู/คศ.3

วุฒิ วท.บ.

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

พุทธพร สุมามาลย์

ตำแหน่ง ครู/คศ.3

วุฒิ วท.บ.

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

นาตยา จันทร์หอม

ตำแหน่ง ครู/คศ.3

วุฒิ วธ.บ.

สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์