ภาษาไทย

กวีกานต์ สังข์ทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตำแหน่ง ครู/คศ.3

วุฒิ ค.ม.

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

ภัควลัญชณ์ อุปฐาก

ตำแหน่ง ครู/คศ.3

วุฒิ ศศ.ษ.

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

จุฑามาศ สุขสนาน

ตำแหน่ง ครู/คศ.3

วุฒิ ค.บ..

สาขาวิชา ภาษาไทย

บุปผา ฐิติประเสริฐ

ตำแหน่ง ครู/คศ.2

วุฒิ ศศ.บ.

สาขาวิชา ภาษาไทย

วิมลรัตน์ ช่วยหนู

ตำแหน่ง ครู/คศ.3

วุฒิ คบ.

สาขาวิชา ภาษาไทย

รัตติญา ชื่นจิตร

ตำแหน่ง ครู/คศ.3

วุฒิ ค.บ.

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย

ณรัชภรณ์ สุดรักษ์

ตำแหน่ง ครู/คศ.3

วุฒิ คษ.ม.

สาขาวิชา บริหารการศึกษา

กรญาภัทร หัสดี

ตำแหน่ง ครู/คศ.3

วุฒิ คษ.ม.

สาขาวิชา บริหารการศึกษา

กรรณิการ์ ไทรงาม

ตำแหน่ง ครู/คศ.2

วุฒิ คบ.

สาขาวิชา บรรณารักษ์