ภาษาต่างประเทศ

สิริพรรณ ไชยวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครู/คศ.3

วุฒิ คบ.

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สุชาดา ดิลกคุณากุล
ตำแหน่ง ครู/คศ.2

วุฒิ ศศ.บ.

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

วาสนา โฮกั้น
ตำแหน่ง ครู/คศ.3

วุฒิ คบ.

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

วาสนา จันทร์เจริญ
ตำแหน่ง ครู/คศ.2

วุฒิ ศษ.บ.

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

สุกัลยา ลุ่งกี่
ตำแหน่ง ครู/คศ.3

วุฒิ ศษ.บ.

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

อุทัยทิพย์ จริงจิตร
ตำแหน่ง ครู/คศ.3

วุฒิ ศษ.บ.

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ