ประวัติโรงเรียน

๑. ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม) ตั้งอยู่เลขที่ ๑/๑ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรังรหัสไปรษณีย์๙๒๐๐๐โทรศัพท์๐–๗๕๒๑-๘๕๔๒ โทรสาร๐–๗๕๒๑-๘๕๔๒

E-mail : wattantrang@hotmail.comWebsite : www.Trangcity.go.th/school
สังกัด เทศบาลนครตรัง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๓๗ ห้องเรียนโรงเรียนมีเนื้อที่ ๓๗ ไร่

ประวัติความเป็นมาโรงเรียน(โดยสังเขป)

โรงเรียนเทศบาล  ๖ ( วัดตันตยาภิรม )  ก่อตั้งเมื่อวันที่  ๓  สิงหาคม  ๒๔๖๘ โดยมีปลัดแสง   เขมโกเป็นผู้อุปการะโรงเรียน  และมีนายย้วนเป็นครูใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  –  ๓         เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลบางรัก

พ.ศ. ๒๔๙๙  เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประชาบาลวัดตันตยาภิรม

พ.ศ. ๒๕๑๑  โรงเรียนโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พ.ศ. ๒๕๑๒ โรงเรียนโอนไปสังกัดเทศบาลเมืองตรัง

พ.ศ. ๒๕๑๔   เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   ๑ – ๖

พ.ศ. ๒๕๓๔  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น

พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็นโรงเรียนเครือข่ายในการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๔๔

พ.ศ. ๒๕๕๐  ได้รับรางวัล โรงเรียนพระราชทานระดับปฐมวัยประเภทโรงเรียนขนาดกลางประจำปี

การศึกษา ๒๕๔๙

พ.ศ. ๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม) ได๎รับคัดเลือกให้เป็นแกนนำในการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management : SBM )

พ.ศ. 2558   เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2560   เป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นนำร่อง

โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) ตั้งอยู่ในชุมชนน้ำผุด เขตเทศบาลนครตรัง เลขที่ 1/1 ถนนน้ำผุด ตำบลทับเที่ยงอำเภอเมือง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000 โทร. 0-7521-8542 เป็นโรงเรียนที่มีเขตติดต่อกับวัดตันตยาภิรม ซึ่งเป็นวัดอารามหลวง มีชุมชนใกล้เคียง คือ ชุมชนท่ากลาง และชุมชนหนองยวน และชุมชนหนองปรือ อีกทั้งโรงเรียนตั้งอยู่ในย่านการค้าและแหล่งการศึกษาที่มีชื่อเสียง ได้แก่ โรงเรียนบูรณะรำลึก และโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา รวมถึงสวนสาธารณะสมเด็จศรีนครินทร์ 95 ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับคนที่ชื่นชอบการออกกาลังกายเขตการปกครอง โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) เป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง มีการปกครองแบบการปกครองท้องถิ่น มีคณะเทศมนตรี เป็นผู้กำหนดนโยบายและปฏิบัติงานตามนโยบาย ภายใต้การตรวจสอบของสมาชิกเทศบาล มีสำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานปกครองดูแลรับผิดชอบอีกชั้นหนึ่ง อำนาจสูงสุดอยู่ที่สำนักการบริหารการศึกษาท้องถิ่น  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ประชากร – เศรษฐกิจ เป็นชุมชนที่มีจานวนประชากรค่อนข้างหนาแน่น เนื่องจากอยู่ในเขตเทศบาล และย่านการค้าประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายและรับจ้าง มีฐานะปานกลาง สังคม – วัฒนธรรม เป็นสังคมเมือง เป็นครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านเช่า ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างหรือประกอบอาชีพส่วนตัว อยู่ในลักษณะครอบครัวเดี่ยว แต่มีวัฒนธรรมที่เหมือน ๆ กัน เช่น ประเพณีถือศีลกินเจ ประเพณีงานศพ และประเพณีแต่งงานการศึกษา ประชากรมีการศึกษาแตกต่างกันหลายระดับ เนื่องจากเป็นแหล่งสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง ส่งผลให้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ตื่นตัวและเห็นความสำคัญของการศึกษา จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้บุตรหลานได้รับการศึกษาเต็มศักยภาพสภาพแวดล้อมของชุมชน เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ย่านการค้า สภาพชุมชนมีความเจริญและมีการเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี มีศาสนสถานสำหรับให้ประชาชนไปทำบุญตามประเพณี มีสถานศึกษา มีศาลเจ้าให้ประชาชนไปประกอบกรรมดี มีตลาดและห้างร้านต่างๆ มีอาชีพค้าขาย และรับจ้าง ทั้งมีสวนสาธารณะสำหรับให้ประชาชนไปพักผ่อนหย่อนใจ ถือด่าเป็นชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมค่อนข้างนำอยู่พอสมควร

แผนผังโรงเรียน