งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ -เนตรนารี รุ่นสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส(Covid -19)