คณิตศาสตร์

รัชฎา วีระวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตำแหน่ง ครู/คศ.3

วุฒิ คบ.

สาขาวิชา คณิตศาสตร์

ระวิวรรณ แก้วมณี

ตำแหน่ง ครู/คศ.3

วุฒิ คบ.

สาขาวิชา คณิตศาสตร์

ฉัตรวี หยงสตาร์

ตำแหน่ง ครู/คศ.3

วุฒิ คบ.

สาขาวิชา คณิตศาสตร์

โสภาพรรณ ทองรอด

ตำแหน่ง ครู/คศ.3

วุฒิ คบ.

สาขาวิชา คณิตศาสตร์

จิตติมา ปัญญโชติกุล

ตำแหน่ง ครู/คศ.3

วุฒิ บธ.บ

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ยุแพว จิตรขวัญ

ตำแหน่ง ครู/คศ.3

วุฒิ คบ.

สาขาวิชา คณิตศาสตร์

ปรียา มากขาว

ตำแหน่ง ครู/คศ.3

วุฒิ คบ.

สาขาวิชา คณิตศาสตร์

สุภาวดี ประทีปแก้ว

ตำแหน่ง ครู/คศ.3

วุฒิ คบ.

สาขาวิชา คณิตศาสตร์

วีรวรรณ ชิตมน

ตำแหน่ง ครู/คศ.3

วุฒิ คบ.

สาขาวิชา คณิตศาสตร์