การทดลองเรียนแบบ on-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(Covid-19)