การงานอาชีพ

สิรินดา จันทร์ผ่อง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ตำแหน่ง ครู/คศ.3

วุฒิ ค.บ.

สาขาวิชา ศิลปศึกษา

สิรภัทร สนั่นแสง

ตำแหน่ง ครู/คศ.3

วุฒิ คบ.

สาขาวิชา  อุตสาหกรรมศิลป์

พรวดี ทับเที่ยง

ตำแหน่ง ครู/คศ.3

วุฒิ ค.บ.

สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์